Dịch vụ

Triển khai Hệ thống thư Email Domino

Hệ thống Mail Lotus Domino của IBM hỗ trợ các giao thức về gửi nhận mail như là Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol version 3 (POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP), và Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Đồng thời Domino hỗ trợ mail lotus notes thông qua việc sử dụng các giao thức định tuyến Notes - Notes remote procedure calls (NRPC) – và thư tín định dạng văn bản.

Hệ thống Domino mail có 3 thành phần cơ bản:
   - Domino mail servers.
   - Domino mail files.
   - Mail clients.
Domino mail server là hạ tầng truyền thông xương sống của một một tổ chức, vừa hoạt động như một Internet mail server và Notes mail server. Domino cung cấp các chuẩn giao thức kết nối mail như: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol version 3 (POP3), Internet Message Access Protocol (IMAP), và Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Đồng thời Domino hỗ trợ Lotus Notes mail thông qua các chuẩn: Notes routing protocols, Notes remote procedure calls (NRPC) và Notes rich text message format.
Domino mail servers cung cấp các dịch vụ hỗ trợ truyền gói tin trực tiếp hoặc gián tiếp. Bao gồm các cơ sở dữ liệu riêng biệt về nguồn người dùng, các máy chủ, lưu trữ và chuyển tiếp các gói tin, cơ sở dữ liệu về trạng thái của hệ thống; Các quá trình khởi tạo và nhận các kết nối giữa các server, định tuyến các gói tin, và cho phép người dùng truy vấn mail.
Mỗi người dùng trong hệ thống Domino mail có một mail file (cơ sở dữ liệu mail của người dùng đó) trên máy chủ Domino mail. Có thể tạo một nhân bản mail file trên một máy chủ khác làm dự phòng trong trường hợp máy chủ chính bị lỗi. Người dùng tạo các email bằng cách sử dụng các phần mềm email client như Lotus Notes, hoặc POP3 client, hoặc IMAP client và gửi mail thông qua Domino mail server.
Để bảo mật thông tin trên các email Domino hỗ trợ phương pháp mã hóa khóa công khai và S/MIME. Xác thực người dùng bằng username/pass và dùng SSL. Hỗ trợ chuẩn chứng thực X.509 cho các Internet mail clients.
Domino cung cấp các công cụ để quản trị, giám sát hệ thống mail, điều khiển các e-mail UCE (unsolicited commercial e-mail) và chống các truy xuất trái phép vào hệ thống mail. Domino cho phép đặt các giới hạn về mail file để giảm dung lượng lưu trữ email của người dùng, không cho phép người dùng tạo chỉ mục tìm kiếm (full-text indexes), và thực hiện các quá trình chia sẻ mail trên các server. Domino cung cấp công cụ di chuyển (migration) và tác vụ chuyển đổi gói tin để có thể chuyển đổi nâng cấp các hệ thống hiện thời sang hệ thống Domino mail.
Một số tính năng trên Mail Domino.
- Mail recall: Cho phép người gửi gọi các email đã gửi tới người dùng trong cùng hệ thống Domino trở lại.
- Out of office service: Cung cấp dịch vụ trả lời email tự động khi người dùng vắng mặt tại văn phòng.
- Resilient mail threads and support for Internet mails in threads:
- Inbox cleanup: Dọn hòm thư của người dùng.
- Reverse path setting for forwarded messages: Dịch ngược quá trình chuyển tiếp các email.
- Error limit before connection is terminated: Thông báo lỗi giới hạn kết nối trước khi cắt kết nối.
- Reject ambiguous names/ Deny mail to groups: Từ chối nhận mail từ những người dùng không rõ nguồn gốc hoặc nhóm người dùng.
- Transfer and delivery delay reports: Báo cáo quá trình gửi email.
- Lotus Domino Web Access: Người dùng có thể truy cập mail bằng giao thức HTTP hoặc HTTPS.
- iNotes Web Access: Cổng kết nối cho các thiết bị di động.
Phần mềm Mail clients:
- Lotus Notes clients
- IMAP clients, như là Microsoft Outlook Express
- POP3 clients, như là Netscape Messenger, Thurndbird
- Web browsers, như là Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, FireFox
- iNotes Web Access clients
- iNotes Web Access for Microsoft Outlook client.


Chuyển đổi hệ thống email và tích hợp hệ thống.
- Chuyển đổi từ các hạ tầng email Microsoft Exchange (2003,2007,2010...), Mdeamon, Qmail… sang Domino mail.
- Tích hợp nguồn xác thực người dùng Microsoft Active Directory, OpenLDAP, LDAP với Domino mail.
- Tích hợp hệ thống Domino email với các hệ thống truyền thông đa phương tiện: SMS, FAX, Mobile divices.
- Tích hợp hệ thống chat nội bộ.

Sản phẩm khác